به زودی صحراداران شهرستان انار در این بخش معرفی میشوند تمام پسته ای که شما خرید میکنید توسط همین صحرایی های برداشت شده است